Диагностика: диагностични изследвания

4

БК варира между пациентите в зависимост от възрастта на пациента към началото на заболяването, локализацията на заболяването в червата и поведението на заболяването.

Няма самостоятелно изследване, което да поставя диагнозата на БК. Диагнозата се поставя чрез комбинация от оценка на клиничните симптоми, кръвните изследвания, находката в образните изследвания, ендоскопията и хистологичното изследване на биопсиите от червата (което ще бъде обяснено в речника).

Към настоящия момент не се препоръчват генетични изследвания за рутинна диагноза на БК.